Villa Carina Bonaire
logo
Home
foto's Villa Carina
foto's tuin/zwembad
Slideshow
foto's Bonaire
Prijzen/Boekingen
Prices/Reservations
Preise/buchung
alg.voorwrd / terms

  

Algemene voorwaarden Verhuur Villa Carina;


 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan verhuurder en huurder van vakantiewoning op de adres Eeg boulevard 81 te Bonaire

 2. Huurder; degene die een vakantiewoning huurt en medehuurders die samen met huurder in de vakantiewoning verblijft.

  Verhuurder; degene die een vakantiewoning ter verhuur heeft aangeboden.

          Beheerder;

   2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van verhuurder en in het bijzonder op alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en zover deze door verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

   

3. Aanbiedingen, prijzen en tarieven

Aanbiedingen van verhuurder zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoudvan acceptatie door verhuurder. Alle vermeldingen op de website en eventuele (andere) schriftelijke uitingen worden geacht tergoeder trouw te zijn gedaan, steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Verhuurder is niet aan fouten op haar website, social media en eventuele (andere)schriftelijke uitingen gebonden en/of aansprakelijk. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van de vakantiewoning door verhuurder en daarvan geen nadere omschrijving van te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief(eventueel verschuldigde)omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulerings- en/of reisverzekering. Bijkomende kosten, waaronder begrepen energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijk door de overheid vastgestelde touristenbelasting worden apart vermeld.

Servicekosten bedragen 15% van het huurbedrag en daarbij zit inbegrepen, ophaalservice van en naar de Villa vanaf de Airport en een welkomst pakket. De tussenschoonmaak(bij verblijf langer dan een week), eindschoonmaak, bed- en linnen wasservice wordt seperaat berekend en bedraagt thans $95 dollar eindschoonmaak en voor tussenschoonmaak  $50 dollar.

4. Reservering

Verhuurder neemt alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Een reservering is geldig vanaf het moment dat verhuurder de vereiste aanbetaling op haar rekening heeft ontvangen. Indien de verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen, ontvangt de huurder binnen 5 dagen een reserveringsbevestiging per e-mail. In het belang van een correcte boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht huurder zich om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid van de reservering te controleren en onvolledigheden binnen 5 dagen aan verhuurder en/of beheerder te melden. Indien een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uitblijft, dan is de huurder niet gerechtigd zich op onvolledigheid/juistheid van de reservering te beroepen. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen wenst aan te brengen is verhuurder niet verplicht deze te accepteren. Het is de vrije keuze van verhuurder om te bepalen in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd en of daar wijzigingskosten voor in rekening kunnen worden gebacht.

5. Betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Facturatie zal doorgaans geschieden in euro´s tenzij het een land buiten de Europese Unie betreft. Eventuele overboekingskosten en/of valutaverlies zijn voor rekening van de huurder. Huurder dient binnen 5 dagen na verzending via de mail van de reservering bevestiging een aanbetaling te doen van 25% van de totale huursom(incl. Bijkomende kosten) Het restant van de huursom dient zes weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Indien reservering van de huurperiode korter is dan 8 weken, dan dient het volledige bedrag bij de reservering direct te worden voldaan. Bij annulering zal geen restitutie van de aanbetaling of de volledige betaling van de huursom plaastvinden en u wordt verzocht om vooraf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Borgsom

De Borgsom dient bij de betaling van het restant van de huursom te worden voldaan. Deze waarborgsom dient als zekerheidstelling voor verhuurder voor de kosten van schade/vermissing/extra onkosten in de meest ruime zin, die verhuurder kan lijden bij niet nakomen van verplichtingen van huurder en degene die huurder vergezellen. Geconstateerde beschadigingen en/of niet opgegeven gebreken door toedoen van huurder welke tijdens de huurperiode ontstaat wordt verrekend met de borgsom. Ook extra kosten wegens bovenmatige vervuiling en/of bovenmatig energieverbruik worden verrekend met de borgsom. De Borgsom zal binnen 10 dagen na het verblijf onder eventuele aftrek van geleden schades aan huurder worden terugbetaald. Indien de borgsom niet afdoende is wordt de extra schade door Verhuurder juridisch verhaald.

7. Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook aan huurder diens medehuurders of eigendommen. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door derden o.a. voor onderbreking van levering van gas, elektriciteit- en water. Verhuurder wijzen elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadigingen bagage en persoonlijke eigendommen alsmede kosten voortvloeiend uit het niet bereiken van de vakantiewoning i.v.m. vertraging. Verhuurder behoudt het recht de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden. In een dergelijke situatie zal restitutie van het volledige bedrag per direct plaatsvinden of Verhuurder in overleg een passende Villa als alternatief aanbieden.

8. Verblijf

Huurder ontvangt van Beheerder of Verhuurder een bericht over afspraken over plaats en tijdstip van afhalen sleutels en begeleiden naar de Villa vanaf Airport. Verhuurder stelt alles in het werk om de woning van de huurder gereed te hebben voor check-in, maar kan nooit een check-in vroeger dan 15.00 uur garanderen. Tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder of beheerder dient de woning op de vertrekdag voor 10.00 uur te zijn verlaten. De vakantiewoning mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de verhuurder/beheerder het recht huurder en medehuurder de toegang te ontzeggen of een bedrag per persoon extra in rekening te brengen, welke direct contant te dient te worden betaald. Het houden van dieren is niet toegestaan en indien dit wordt geconstateerd dan wordt huurder(s) direct de toegang tot de woning ontzegt. Roken is enkel toegestaan op/in de buitenruimtes van de Villa. Huurder dient ten alle tijden toegang te verlenen van onderhoudsmensen o.a. Tuin- zwembadonderhoud en Beheerder/Verhuurder bij klein onderhoud. Op dag van vertrek dient de vakantiewoning veegschoon te worden opgeleverd t.w; - vaat schoon afgewassen - vuilniszakken in groene kliko - Lakens en handdoeken op een centrale plek verzameld(badkamer masterbedroom) - Koelkast leeg en schoonmaakkosten - etenswaren verwijderd - De vloeren aangeveegd. 

Het is mogelijk dat er in de buurt van de vakantiewoning wegopbrekingen of bouw- aktiviteiten plaastvinden. Verhuurder/Beheerder streeft erna huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Huurder kan evenwel geen aanspraak maken op enige restitutie van de huursom. Ook voor eventuele geluidsoverlast van derden wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.

9. klachten

Indien huurder gegronde klachten heeft over gebreken aan of in de woning en/of de schoonmaak ervan, dan dient hij z.s.m. Contact op te nemen met Beheerder of verhuurder. Deze zal de klacht beoordelen en waar mogelijk zorgen voor herstel. Indien huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de dag na aankomst voor 10.00 uur deze te melden bij Beheerder/verhuurder. Verhuurder of Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen.

10. Slotbepaling

Op de rechtsverhoudingen tussen verhuurder, huurder is het Nederlandse recht van toepassing en de van toepassing zijnde (wets)bepalingen die gelden speciaal voor het Caribisch Nederland in het algemeen en Bonaire in het bijzonder. Alle geschillen voortvloeiend uit de bovenvermelde rechtsverhoudingen of deze voorwaarden worden beslecht door een bevoegde rechter op Bonaire. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van verhuurder wordt gebracht.

        

   

 


 

Top